Beleid

STICHTING TAMSARYA

Strategisch beleidsplan 2013 -2018

image002

18 september 2013

INHOUDSOPGAVE

 1. 1. Inleiding
 2. 2. Geschiedenis
 3. 3. Visie, ambities en doelstellingen
 4. 4. Operationele organisatie en samenwerkingsverbanden
 5. 5. Financiën

1. Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2013 –2018.

Het beleidsplan van Stichting Tamsarya omvat de geschiedenis, visie, missie, ambities, doelstellingen en geeft inzicht in de werkwijze, financiële
verantwoording, werving en beheer van fondsen. Het beleidsplan is opgesteld in overeenstemming met de ANBI-wetgeving.

2. Geschiedenis

In 1986 fietste Trees van Rijsewijk (1951), oprichtster van Stichting Tamsarya, een jaar door India, Nepal, Tibet en China. Tijdens haar fietstocht van
15.000 kilometer ontmoette ze het tweejarige weesmeisje Kumari en woonde ze een jaar op het platteland in Nepal in een hutje van gras en klei aan de voet
van de Himalaya. De ontmoeting had verstrekkende gevolgen. Ze werd moeder van Kumari en richtte in 1994 het weeshuis (weeshuis annex school) ‘de
Kumari-school’ op. Dit was het tweede weeshuis in héél Nepal en eerste op het platteland. Gedurende die periode maakte zij kennis met de schaduwzijde van
Nepal. Een prachtige land met aardige mensen. Voor de armen is deelname aan voorzieningen als onderwijs en gezondheidsvoorzieningen tot op de dag van
vandaag uitgesloten is. Door gebrek aan deze basisvoorzieningen leeft een groot deel van de mensen op het platteland ‘met een minimum’ en is ook inspraak
om hun eigen situatie te verbeteren uitgesloten. De grootgrondbezitters en hogere kasten beheersen en beheren een feodaal stelsel, waarbij armen tot op dag
van vandaag worden uitgebuit.

Sinds de oprichting van de Stichting, 25 jaar geleden, in 1987 heeft de stichting voor vele duizenden, die werden uitgesloten of onderdrukt, iets kunnen
bereiken. Het begon met een watervoorziening in een centrum voor 300 dakloze moeders en kinderen, opgericht door Tulasi Meher Mahila Ashram, een vriend van
Mathama Gandhi. Deze watervoorziening werkt na 25 jaar nog steeds! Inmiddels heeft de stichting 42 scholen gebouwd voor 22.000 leerlingen, waarvan twee
hogescholen, een school voor analfabete meisjes en vrouwen, een vroedvrouwenschool en een ambachtschool. In het weeshuis de Kumari-school worden/werden 243
weeskinderen opgevangen; zij kregen onderwijs en onderdak en werden beschermd tegen uitbuiting. 200 Arme meisjes, afkomstig uit heel Nepal, werden opgeleid
tot vroedvrouw, van wie inmiddels 65 % een baan heeft. Ongeveer 165.000 mensen kregen medische hulp. 30.000 Fruitbomen werden er geplant en tientallen
dorpen werden voorzien van water en sanitair. In 2013 zal een speciaal ziekenhuis voor moeder- en kindzorg geopend worden, voor die families voor wie
medische hulp noodzakelijk is maar die wegens geldgebrek en afwezigheid van medische hulpposten geen gebruik kunnen maken van deze medische voorzieningen.

Stichting Tamsarya steunt met de verworven fondsen projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, watervoorzieningen, sanitair en
infrastructuur voor die bevolkingsgroepen en individuen voor wie deze basisbehoeften ontoegankelijk zijn dan wel beperkt toegankelijk.

Het gebied waar stichting Tamsarya werkt, o.a. het district Nawal Parasi, is zo groot als de provincie Brabant en ligt 220 kilometer ten zuidwesten van de
hoofdstad Kathmandu. Van de circa 650.000 mensen die er leven, woont 70 % in de moeilijk toegankelijke bergen en afgelegen gebieden van de Terai, waar
nauwelijks voorzieningen zijn. In het district wonen 20 verschillende bevolkingsgroepen en het feodale kastensysteem bestaat daar nog steeds. Gemiddeld
jaarinkomen is ongeveer € 250,- per jaar.

Factoren die belemmerend zijn voor de ontwikkeling van de beoogde doelgroepen:

 1. De geografie van het land; het land ligt ingeklemd tussen de twee grootmachten India en China, 85 % van het land bestaat uit bergen heeft een zeer
  beperkte infrastructuur
 2. Politieke instabiliteit
 3. Gebrek aan grondstoffen
 4. Het bestaan van een kastensysteem
 5. Onderdrukking van de vrouw
 6. Een groot deel van de bevolking heeft nauwelijks tot geen toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen en goed onderwijs.

Goed beleid bij de overheid ontbreekt. 65 Jaar geleden was onderwijs in Nepal nog verboden en de rijke kinderen gaan naar privé-scholen.

3.
Visie, missie, ambities en doelstellingen

3.1 Visie

Stichting Tamsarya ambieert de positie en leefomstandigheden van het armste deel van de Nepalese bevolking te verbeteren in de ruimste zin van het woord.

3.2 Missie

Stichting Tamsarya(1)verleent financiële steun aan projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, sanitair, watervoorzieningen en infrastructuur voor die
bevolkingsgroepen en individuen voor wie deze basisbehoeften ontoegankelijk zijn dan wel beperkt toegankelijk. Middels projecten tracht de Stichting met
name de positie van vrouwen, kinderen en landlozen te versterken/verbeteren. De projecten zullen op korte of lange termijn zoveel mogelijk onafhankelijk
van Nederland functioneren.

Dit tracht Stichting Tamsarya te doen door:

 • het ontplooien en stimuleren van initiatieven die bovenstaande doelstellingen verwezenlijken;
 • te streven naar capaciteitsopbouw door samenwerking met lokale overheid en andere organisaties in Nepal zelf en stelt kennis en kunde beschikbaar op het gebied van techniek, gezondheidszorg en onderwijs;
 • de projecten bij voorkeur zelfstandig door Nepalezen uit te laten voeren, zodat lokale medewerkers hun kennis en vaardigheden kunnen vergroten.

3.3 Ambities

Sinds de oprichting in 1987 heeft Stichting Tamsarya vele projecten gerealiseerd. De stichting maakt onderscheid tussen a) inside en b) outside projecten. Gemiddeld gaat 50 % van de verworven financiële middelen naar de inside-projecten en 50 % naar de outside-projecten.

A) Insideprojecten:
Hieronder vallen projecten die langer dan 1 jaar financiële en /of deskundige ondersteuning behoeven vanuit het donorland, Nederland. De volgende projecten vallen daaronder: het weeshuis met school ‘de Kumari-school’, het gezondheidscentrum, de vroedvrouwenopleiding, de ambachtschool en het moederkind-ziekenhuis. Daar valt ook onder: ondersteuning aan talentvolle leerlingen/ studenten die het weeshuis hebben verlaten en financiële ondersteuning krijgen om een opleiding te volgen.

Een van de voorbeelden is Surya Kamcha, een jongen die op zesjarige leeftijd als landslaafje voor de grootgrondbezitters moest werken en over ruim een jaar
zijn opleiding geneeskunde zal afronden om daarna als arts in het moeder-kind ziekenhuis van de Stichting te gaan werken.

B) Outsideprojecten
Hieronder vallen de projecten die na voltooiing van de bouw of uitvoering zonder verdere steun vanuit het donorland operationeel zijn. De volgende
projecten vallen daaronder:

de bouw van scholen elders in het district, de bouw van latrines, bruggen, aanleg wegen, watervoorzieningen, planten van fruitbomen.

De belangrijkste aandachtpunten voor de komende 5 jaar voor Stichting Tamsarya zijn:

 1. toename van onafhankelijkheid van de inside-projecten. (zie onder doelstellingen).
 2. betrokkenheid van Nepalese organisaties en deskundigheid vergroten(2)
 3. afstemming op omgeving verbeteren
 4. vanuit de huidige projecten aanbieden van deskundigheid aan anderen in Nepal of andere projecten(3)
 5. samenwerking in Nepal uitbreiden(4)
 6. ontwikkelen van een overkoepelend project, waarin alle ervaringen van de afgelopen 25 jaar worden ondergebracht met als doel kennis en inzichten vanuit de Stichting aan te bieden.

3.4 Doelstellingen

Overzicht van de inside-projecten met percentages ‘zelfvoorzienend’ van 2013- 2018 uitgedrukt in %.

Naam inside project   2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kumari-school met weeshuis   15 % 17 % 20 % 25 % 27 % 30 %
Gezondheidscentrum   30 % 40% 50 % 50 % 50 % 50 %
Ambachtschool   0 % 20 % 30% 40% 50 % 70 %
Moeder-kind ziekenhuis   5% 10% 20% 30% 40 % 50 %

Toelichting op de toename van zelfvoorziening in 2013-2018:

 • De Kumari-school en het weeshuis zullen in de toekomst meer zelfvoorzienend worden door de productie van eigen voedsel ( bakkerijproductie, groenten, fruit, rijst, pluimvee en paddenstoelenkwekerij). Er is een viskwekerij, een koeienstal ( voor de melk en biogas) en een visvijver. De productie van voedsel is gedeeltelijk voor eigen gebruik maar bij een overschot wordt er ook voedsel verkocht. toepassing van duurzame energie zal geleidelijk worden uitgebreid en ontwikkelt. Sinds enkele jaren maakt men briketten van afval (oa. bladeren,stro, gras, papier). Deze briketten dienen als brandstof om de maaltijden voor de Kumari-school te bereiden. In 2013 zal ook biogas geproduceerd worden op basis van koeienmest en de volgende stap is toepassing van zonne-energie als energiebron om te koken. In de ambachtschool is een drukkerij waar schoolschriften voor de Kumari-school en vroedvrouwenschool worden gedrukt.
 • Het gezondheidscentrum wordt meer zelfvoorzienend door inkomsten uit de apotheek.
 • De ambachtschool gaat komende periode een krant drukken en verkopen en verwacht op deze wijze inkomsten te verwerven. Op dit moment krijgt de afdeling printingpress ook drukopdrachten van andere scholen. Met de inkomsten van de printingpress en 30 % kinderen uit de middenklas die moeten betalen voor devakopleiding kan een deel van de exploitatiekosten betaald worden.
 • Het moeder en kind-ziekenhuis zal een deel van de exploitatie kunnen dekken door: inkomsten uit de middenklasse en de meisjes van de vroedvrouwenopleiding kunnen stage lopen in hun ‘eigen’ ziekenhuis.

4. Operationele organisatie en samenwerkingsverbanden

4.1 Hoofdtaken

Stichting Tamsarya tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • het werven van fondsen ten behoeve van de uitvoering van de projecten in Nepal;
 • geven van voorlichting;
 • verzorgen van publicaties;
 • houden van lezingen, voordrachten;
 • organiseren van evenementen, reizen en excursies;
 • beheer en beschikbaar stellen van financiële middelen en deskundigheid aan de organisatie in het donorland Nepal;
 • draagvlakversterkende activiteiten stimuleren en ontplooien.

4.2 Organisatiestructuur

De hoofdtaken die in voorgaande paragraaf omschreven staan, worden uitgevoerd vanuit de Nederlands tak van Stichting Tamsarya. Deze organisatie kent de
volgende structuur:image003

De projecten in Nepal worden aangestuurd en uitgevoerd vanuit de Nepalese organisatie Kumari-trust.

Deze partnerorganisatie van Stichting Tamsarya kent de volgende opbouw:

image005

4.3 Uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het stichtingsbestuur van Tamsarya

a. Jaarlijks wordt de begroting met jaarplan van de partnerorganisatie Kumari-trust in Nepal opgesteld en door het bestuur goedgekeurd;
b. na afloop van een afgesloten boekjaar worden door de penningmeester de              jaarstukken opgemaakt;
c. De Nepalese partnerorganisatie levert aan: kopie van alle bankafschriften, een   accountantsverklaring van een A-gekwalificeerde accountant, en een
samenvatting van alle uitgaven/per project in Nepal;
d. De penningmeester stelt de jaarrekening op;
e. De penningmeester legt de jaarstukken ter verantwoording voor aan het bestuur. na      uitleg en toelichting wordt de jaarrekening definitief gemaakt:

 1. De jaarrekening gaat naar de accountant in Nederland voor een accountantsverklaring.
 2. Gedurende het hele jaar: projectonderdelen of projecten worden tussentijds en na voltooiing verantwoord aan de donor/subsidieverlener.
 3. De boekhouder in Nepal, ligt verantwoording af aan de account- en projectmanager, de projectmanager aan Nepalese bestuur en vervolgens aan de Nepalese charteraccount.
 4. Na een accountantsverklaring in Nepal worden de financiële uitgaven van het boekjaar overhandigd aan de directeur van Stichting Tamsarya. De Nederlandse directeur overhandigt de uitgaven (Nepal en Nederland) aan de penningmeester.
 5. De directeur van Stichting Tamsarya zorgt voor de projectgebonden overboeking van Nederland naar Nepal en legt verantwoording af aan het bestuur.

4.4 Administratieve organisatie /operationele taken in Nederland

De financiële werkzaamheden van Stichting Tamsarya worden uitgevoerd, gecoördineerd en/of gecontroleerd door de penningmeester. De directeur is
verantwoordelijk voor een correcte en volledige aanlevering. Tot de financiële werkzaamheden van Stichting Tamsarya behoren de volgende activiteiten:

 • alle voorkomende financiële werkzaamheden zoals bijhouden van inkomsten;
 • het onderhouden en beheren van de bankrekeningen;
 • het onderhouden van contacten met de banken;
 • het onderhouden van contacten met financiële instellingen (belastingdienst, aansprakelijkheidsverzekering, ANBI, etc.);
 • het samenstellen van de jaarrekening;
 • het voeren van een financiële administratie;
 • adviseren en doorverwijzen van donors met schenkingen en legaten;
 • rapporteren/verantwoorden van uitgaven aan donors en instellingen;
 • fondsenwerving;
 • het onderhouden van en verstrekken van financiële gegevens aan accountant;
 • alle bonnen/uitgaven worden door de directeur overlegd en verantwoord aan de penningmeester.

Alle werkzaamheden vinden plaats onder redelijke voorwaarden:

 • voorzien van een duidelijk doel;
 • weinig overhead (minder dan 8 %);
 • op basis van inspraak en zelfredzaamheid;
 • duurzaam;
 • controle.

4.5 Communicatie en evaluatie Nederland en Nepal.

Medewerkers in Nederland streven naar een optimale en respectvolle communicatie met het ontvangende land. De stichting Tamsarya streeft naar openheid en
transparantie en zal initiatieven, zeggenschap en adviezen van het ontvangende land stimuleren.

Evaluatie van visie en beleid vinden ten minste één keer per jaar plaats met als doel uitgangspunten en doelstellingen te toetsen en bij te stellen. De
Stichting Tamsarya/ Nederlandse vertegenwoordigers zullen zich terughoudend opstellen met betrekking tot beleid, visie en werkwijze in Nepal zelf en de
Nepalese waarden en normen respecteren tenzij deze in tegenspraak zijn met de uitgangspunten en/of doelstellingen. Twee keer per jaar vindt er een
evaluatie plaats met het Nepelase bestuur.

Eenmaal per twee maanden een uitwisseling tussen Nepal en Nederland: ‘stand van zaken-rapportage’.

Indien er wijzigingen plaats vinden in het projectplan zal de directeur van Stichting Tamsarya het bestuur in Nederland rapporteren en advies vragen. Terugkoppeling naar Nepal is de taak van de directeur.

4.6 Samenwerkingsverbanden in Nederland en Nepal

De stichting gaat samenwerking aan met organisaties en personen met expertise die een duidelijke bijdrage leveren aan de doelstellingen en uitvoering
daarvan. De stichting in Nepal bevordert samenwerking met burgers, overheid op districts- of landelijk niveau, zonder afbreuk te doen aan beleid, visie,
doelstellingen.

5. Financiën

5.1 Besteden van gelden

Jaarlijks dient het Nepalese bestuur een projectplan in. Deze moet voldoen aan de uitgangpunten en doelstellingen. Het projectplan wordt voorgelegd aan het
Nederlandse bestuur en beoordeeld op haalbaarheid. Donateurs kunnen zelf een project kiezen indien gewenst/mogelijk. Op de website staat een geefwijzer
voor kleine projecten en donaties.

5.2 Beschikken over het vermogen

Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal leden van ten hoogste vijf bestuurders.

 1. De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk, voor het doel van de Stichting;
 2. Het vrij besteedbaar vermogen mag niet hoger zijn dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden;
 3. De bestuursleden worden in functie benoemd. Het huidige bestuur bestaat uit drie leden voorzitter, secretaris en penningmeester;
 4. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting;
 5. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders;
 6. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders;
 7. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is en de directeur van de Stichting aanwezig is.

5.3 Meerjarenbegroting 2013 – 2018

 

2013

2014

 

begroot

begroot

     
Beschikbaar voor de doelstelling    
     
Baten uit eigen fondsenwerving    
Donaties, giften en schenkingen

180.000

190.000

     
Kosten eigen fondsenwerving    
Indirecte verwervingskosten

-18.000

-18.000

     
Netto baten

162.000

172.000

     
Overige baten

1.000

1.000

     
Totaal beschikbaar voor de doelstelling

163.000

173.000

     
     
Besteed aan de doelstelling    
     
Shree Kumari Educationel Trust

101.000

111.000

     
Directe projectkosten in Nederland

10.000

10.000

     
Besteed in Nepal en Nederland

111.000

121.000

     
Uitvoeringskosten

52.000

52.000

     
Totaal besteed

163.000

173.000

     
Totaal beschikbaar

163.000

173.000

     
Onttrokken aan vermogen cq.    
bestemmingsreserve

0

0(1)
Stichting Tamsarya is een non-profit organisatie. De gelden worden aangewend ten behoeve van de bovenstaande statutaire doelstellingen. De stichting is een ANBI-status toegekend. Stichting Tamsarya is voor onbepaalde tijd opgericht. Indien door welke omstandigheid de voortgang van de stichting in Nederland in het geding komtzal de Stichting haar verantwoordelijkheden overdragen aan een Stichting met soortgelijke missie en voldoende middelen om de uitvoering van de projecten te waarborgen.

(2)
de samenwerking in Nepal breidt zich elk jaar uit. Zo werkt de Stichting samen met een landbouworganisatie van de overheid en krijgt de
Kumari-school met weeshuis gratis advies op het gebied van landbouw en veeteelt.. Met als gevolg dat het project weer een voorbeeld is voor de
boeren uit de omgeving. Er is samenwerking met het ministerie van onderwijs: de overheid biedt aan de oudere weeskinderen van de Kumari-school
ambachtcursussen aan. De overheid wil mogelijk in de komende jaren een bijdrage leveren m.b.t. de ambachtschool. Er is intensieve samenwerking met
de overheid op districtsniveau.

(3)
Sinds een jaar worden er op de Kumari-school trainingen gegeven aan andere scholen in het district.

(4)
Er is nauwe samenwerking met een ideëel ziekenhuis, een gezondheidspost en het Nepalese Rode Kruis.